MENU

thi?t b? van n?i h?i

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

Th?? v??n Vi???t N

N??m 1968, v???i kh???u hi???u ???s??? ch???m d???t chi???n tranh Vi???t Nam???, Richard Nixon tr??? th??nh T???ng th???ng Hoa K???. Nh??ng s??? l??y lan c???a

[TDR] Cho m y lu n d 2 - Kaisoul ft Anh 2 ph?y - YouTu

Nov 16, 2013· Ver1: V khi C d l n ti?ngl c nu?c mi?ng v o mic =]] ?ng th?c m?c di?u tao dag n ithi?t tao l m bi?ng x o l?i l?m M?y a d?im?y ch? d?ith ch th v?nh tai l n m

Văn phòng JICA Vi t Nam (B n tin hàng tháng c a v ăn phò

- Năm ngoái là m t n ăm r t quan tr ng " i v i Vi t Nam vì là n ăm b t & u m t th i i m i. Sau h i ngh '˝ng vào tháng 1, b &u c ' i bi (u Qu "c h i vào tháng 5, Chính ph m i ã b t & u th ˆc hi n K ho ch phát tri (n kinh t xã h i 5 n ăm và Chi n l ưˇc phát tri (n KT-XH 10 năm.

i kh c th đ thi t ph c H i đ ng ph ng v n ả ờ ụ ể ể ụ ộ

Ra v em đ y t tin, ít nh t là các đ i th c a em có tr l i đ c nh em thì em ề ầ ự ấ ố ủ ủ ả ờ ượ ư v n trên đi m h vòng thi vi t. ẫ ể ọ ở ế Câu h i ph ng v n t i Seabank ! ỏ ỏ ấ ạ Đ ph ng v n ề ỏ ấ: (S l ng câu h i ph ng v n có th tuỳ, n u b n tr l i trôi ch y t tin thì có th ch

thi?t b? ch?u áp l?c | Mining & Quarry Pla

n?i h?i,n?i h?i ??t than,d?u,c?i,gas,lò h?i,bình nén khí,bình lpg,thi?t b? áp l?c,van c?ng nghi?p,b?m áp l?c n?i h?i. Bình ch?u áp l?c? Bình ch?u áp l?c ? B?n ch?a LPG (bon chua ga) ? Thi?t b? s?y; … Thi?t b? nhi?t và áp l?c. N?i h?p c?ng nghi?p. N?i h?i và thi?t b? ch?u áp l?c là các thi?t b? ?òi h?i ??… N?i h?i …

NG HÒA XÃ H I CH NGH ĨA VI T NAM VÀ MÁY NÔNG NGHI P

Mua s m các thi t b , trang b phòng cháy ch a cháy 2 Ki ˘m nh máy, thi t b , v t t ư có yêu c ˇu nghiêm ng ˆt v an toàn - v sinh lao ng 3 Th ˙c hi n ánh giá r ˝i ro ATVSL 4 Các bi n pháp khác phù h ˛p v ˚i tình hình th ˙c t c ˝a c ơ s ˜ Cng 2.

n b n qui ph m pháp lu t v ATVSL Vi t N

công vi c n ng nh ˚c c h ˙i 6 tháng m t l %n. - Hu ˆn luy n v ATL - VSL . - ng ký ki m nh khi a vào s d˜ng các lo ˙i máy, thi t b , v t t , các ch ˆt có yêu c %u nghiêm ng &t v ATVSL . 3. Ngh nh 113/2004/N -CP ngày 16/4/2004 c a Chính ph V vi c Qui nh x ph ˙t hành chính v

Bão s 9 gây thi t h i l n - Báo Pháp luật Việt N

Tra qua (25/11), bão s 9 ã b vào t lin t Nam Bình Thu n n B n Tre v i c ng m nh cp 8, gi t cp 11-12. Ma l n do hoàn lu bão s 9 ã gây ng p l t, l t, t c ngh n giao thông nhiu a ph ng, nht là khu v c Nam Trung b, nhiu n i ã ph i di t n dân n n i trú tránh an toàn. Mt s a ph ng v n a ra c nh báo,

Thành PhÓ Là Cûa M†i NgÜ©i Có NhiŠu ñóng Góp thì ñ©i

District Coalition (DC, hay Liên H¶i Ti‹u Khu): Bäy t° chÙc - t†a låc theo khu v¿c ÇÎa lš - kš h®p ÇÒng v§i ONI Ç‹ h‡ tr® tr¿c ti‰p và cung cÃp dÎch vø cho các h¶i láng giŠng, hiŒp h¶i ti‹u khu thÜÖng måi, t° chÙc c¶ng ÇÒng, và nh»ng h¶i nhóm khác trong cùng khu v¿c.

S TAY H NG D N S N XU T N C S CH H N - World Ba

-C i ti n thi t b là vi c thay i thi t b ã có nguyên li u t n th t ít h n. Vi c c i ti n thi t b có th là i u ch nh t c mÆy, làti ukích thckhoch a, làvi c b o ôn b m t nóng/l nh, hocthitk cithincÆc bph n c n thi t trong thi t b .-Công nghs nxutm ilàvicl p tcÆc thitb hi n i và có hiu qu h n, ví d nh l p t n i h i hi u su t cao

(DOC) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRUNG TÂM T V N

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRUNG TÂM T V N Đ c l p -T do -H nh phúc S : /ĐTXD-TVXD V/v b sung H s thi t k BVTC- công-d toán theo các n i dung sau: * Ph n xây d ng

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop