MENU

c?ng ty xay l?p l�� h?i

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

X??ng s?n xu?t - bán Nhà h?i, nhà phao ch?t l??ng - giá

Dec 08, 2015· Công ty TNHH SX TM – DV Hoàng Tu?n t? hào là m?t trong nh?ng th??ng hi?u hàng ??u v? s?n xu?t các s?n ph?m b?ng h?i: nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i, nhà h?i c?ng chào, r?i bay, dù, nhà b?t.Và gia công các lo?i ?? ch?i làm b?ng nh?a composite trong công viên, nhà tr?, tr??ng m?u

CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 1 ư

CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 1 (Thành l p t i n ư c C ng hoà Xã h i Ch ngh ĩa Vi t Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ã Ư C KI M TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N ĂM 2011 Hà N i, tháng 3 năm 2012

THÀNH CÔNG C˜A D˚ ÁN SCORE T˛I CÔNG TY C˝ PH˙N PHÚ

ty đã thành l p nhóm c˜i ti˘n vi 24 thành viên g m 4 cán b˛ qu˜n lý và 20 công nhân. Nhóm c˜i ti˘n t˝ ch˙c hp hàng tu n đ xác đnh các cơ h˛i c˜i ti˘n trong nhà xưng vi s tham gia c•a công nhân. Vi n† l c khuy˘n khích ngư i lao doanh tham gia quá trình c˜i ti˘n

xA VI~T D(}c l~p Tl}' do -H~nh phuc xA 2 2 3 5 Q -

TAP DOAN DU;:N UJC vn;:T NAM CONG TY CO PHAN TU VAN xA Y Dl/NG DI~N 2 C<)NG HOA xA H<)I CHiJ NGHIA VI~T NAM D(}c l~p -Tl}' do -H~nh phuc S6: 2 3 5 Q ffV2-TCKT TP.HJ Chi Minh, ngay 26 thimg 07 nam 2016 V /v Cong b6 thong tin cua Cong ty …

B Y T C NG HÒA XÃ H I CH NGH ĨA VI T NAM Ư NG I H C c l

1 B Y T TR Ư NG I H C Y T CÔNG C NG C NG HÒA XÃ H I CH NGH ĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY CH Ph i h p công tác gi a các phòng, ban, ơn v ch c n ăng trong các ho t ng c a Trưˇng i h ˆc Y t ˙ công c ng (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59 /Q - HYTCC …

Công ty xây lắp điện Quốc Khang| Giới thiệu | Giới thi

Giới thiệu về công ty. TU CÁCH PHÁP NHÂN - Công ty TNHH Xây l?p di?n Qu?c Khang là doanh nghi?p thành l?p theo hình th?c Công ty Trách nhi?m h?u h?n 2 thành viên tr? lên ho?t d?ng tuân th? theo Lu?t Doanh nghi?p do nhà nu?c C?ng hòa xã h?i ch? nghia Vi?t Nam ban hành. - Công ty TNHH Xây l?p di?n Qu?c Khang thành l?p và ho?t d?ng kinh doanh theo Ch?ng nh?n dang ký

Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí trong ho

Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng của công ty trường thành, bộ tư lệnh biên phòng, áp dụng cho công trình đồn biên phòng mường mìn, tỉnh thanh hóa

C NH BÁO V HÌNH TH C L A O NH C N C C I N THO I C NH: Tt

công ty, không xy ra tht thoát v n, tài sn c a Nhà n c, ch ng tiêu c c, li ích nhóm. Cht nh , Trnh Xuân Thanh t" ng!i i buôn bán ông Âu v , ct nh c nhi u v trí r+i làm Ch tch T ng Công ty Xây l p d u khí và làm tht thoát hn 9.000 t +ng v@n rút êm xong l i c b u v trí quan ch3c l n, suýt làm i bi u Qu c h i. ây là i n

may xay bot co cho tho an | worldcrushe

Jun 09, 2013· Ban may loc ruou khu andehit, tu say may say cong nghiep,day chuyen loc nuoc tinh khiet,may san xuat da, day chuyen may chiet rot dong nap chai, may hut chan khong …

T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI ư

T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM (Thành l p t i n ư c C ng hoà Xã h i Ch ngh ĩa Vi t Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ã Ư C KI M TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N ĂM 2010 Tháng 3 năm 2011

c?ng ty s?n xu?t các lo?i máy xay c?ng nghi?p | worldcrushe

Jul 11, 2013· maybienapvnn | c?ng ty tnhh s?n xu?t và th??ng m?i w.i.n chuyên nghi?p trong l?nh v?c: máy hàn, máy bi?n áp, máy hàn c?ng nghi?p, máy hàn … C?ng ty Xay lúa mì Vi?t Nam – …

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop