MENU

quy tr��nh v?n h��nh l�� h?i ??t c?i

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

M C L C - Thien Vien Vo

u Ho ng Th "y n ăm th 4, t c là n ăm 402 Tây l ch, thu c i Dao T n, Ngài d ch tên kinh là “Kim Cang Bát-nhã Ba-la-m t”. ây là b n có giá tr nh t, ư c g i là nh b n, vì b n d ch này ư c m i ng ư i dùng ˘ trì t ng. B n này n m trong b Tam B o t ng h ng ngày (Kinh nh t t ng).

VI+T NAM - NH.T B N: Hng ti k nguyên mi trong hp tác phá

H i ngh T ng lai châu Á; H i ngh xúc tin u t Vi t Nam; t a àm bàn tròn v i các doanh nghi p l n; g p g m t s doanh nghi p, qu u t l n t i Nht Bn. Hng ti k nguyên mi trong hp tác phát trin Liên tip nhng ngày gn ây, d lun xã hi ã có ph n ng r t b t bình i v i mt s v n b n hành chính do mt c quan trung ng ban hành.

C c y u t QUY T &NH B T BíNH # NG GI

l m s ng t D v lL gi6i nh 'ng y (u t5 v.n ho v x h )i " chi ph 5i cu)c s5ng c 4a h7. J8 i s; qu n Australia, c ng v 9i Qu M Ford v Oxfam Novib vui m Nng "#$ c h+ tr$ ISDS th ,c hi!n nghi n

NGHI£N CøU M¤ H×NH QU¶N Lý CHÊT L¦îNG BÖNH VIÖN Vµ

1. §èi t­îng nghiªn cøu: M« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng M« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng bÖnh viÖn Qu¶n lý chÊt l­îng bÖnh viÖn ë H¶i Phßng 2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ò tµi ®­îc nghiªn cøu dùa trªn nh÷ng c¨n cø ph¸p lý vµ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn sau: LuËt kh¸m ch÷a bÖnh sè 40/2009/QH12, LuËt

[Download] Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ By Đặ

V n tu i n y sex, t nh c m nam n , g n k t ba m , d a tin t ng v o ai, hi u b n th n, l c l i cu c i T g y ra c m gi c thi u y u th ng, t i th n, l c l ng, ch i v i, thui th i, b v , ch ng ch nh, b t an, d i d t. 1 Ng i ta c khuynh h ng KH A L P S THI U H T M thi u t nh c m t ngo i n i s t m con c i 2 nguoiwf ta m u c u c N T …

Bài tập học kỳ môn: Lí luận nhà nước và pháp luật pp

T ó các c quan m i: H i ng nhân dân, Tòa ánừ đ ơ ớ ộ đồ nhân dân, H i ng m i t ng l nh ra i song quy n l c nh n c v n t pộ đồ ườ ướ ĩ đờ ề ự à ướ ẫ ậ chung ch y u trong tay H i ng tr ng lão.ủ ế ộ đồ ưở N m 462 trc.CN, c s giúp c a Pericles, Ephialtes ti n h nh c iă đượ ự đỡ

Ch­ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ

· W

· Web viewTr×nh bµy ®­îc c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, nhiÖm vô cña c¸c cÊp ®èi víi b¶o hé lao ®éng; Ph©n tÝch ®­îc t×nh h×nh c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng t¹i ViÖt Nam. TT Néi dung ch­¬ng tr×nh Thêi gian (giê) TS LT TH KT 1.

Clip TV Truy n h nh internet - AppRe

Reviews, ratings, screenshots, and more about Clip TV Truy n h nh internet. Download Clip TV Truy n h nh internet for iOS, and enjoy it on your iPhone, iPad, or iPod touch.

Quy chÕ thÈm ®Þnh ®¬n nh•n hiÖu

· W

· Web viewKiÓm tra h×nh thøc c¸c tµi liÖu cña ®¬n lµ viÖc kiÓm tra sè tµi liÖu tèi thiÓu b¾t buéc ph¶i cã theo ®iÓm 7.1 vµ c¸c yªu cÇu cô thÓ chung ®èi víi ®¬n vÒ mÉu tµi liÖu, h×nh thøc tr×nh bµy theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.2, 10.1 Th«ng t­;

TCXDVN 276:2002 tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam c«ng tr×nh

TCXDVN. 276: 2002 4 3. Quy ®Þnh chung 3.1. Ph©n lo¹i c¸c c«ng tr×nh c«ng céng xem phô lôc A trong tiªu chuÈn nμy. 3.2. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i c¨n cø vμo nh÷ng ®iÒu kiÖn

Luat Doanh nghiep - QU C H I C NG HO X H I CH NGH A VI

Unformatted text preview: QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Lu t s : 60/2005/QH11 QU C H I C C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Khoá XI, k h p th 8 (T ngày 18 tháng 10 n ngày 29 tháng 11 n m 2005) LU T DOANH NGHI P n c vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam n m 1992 ã cs a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop