MENU

h? th?ng n?i hoi giau

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

7 k h × ng v m k ng

lo cho tròn b Ùn ph ±n, ÿ ïng tr É n §i, nh ít là ÿ ïng ki Ãm cách làm khó cho làng, cho xã, ÿ ïng n ti Ån, b ãi vì n h Õi l Ý là t Ýi tr Ñng, lu ±t pháp s Á tr ïng tr Ï th ·ng tay. 0 ßi xu ©t thân mà nghe l ái h m d Ña, V ­nh Xuân th ©y h Ù th ½n. Th «y mu Õn cãi r µng

câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế (năm 200

Monchetien “n iộ th ng” m t h th ng ngươ ộ ệ ố ố d n, ngo i th ng máy b m.ẫ ạ ươ ơ Mu n tăng c a c i ph i cóố ủ ả ả ngo i th ng nh p d n c aạ ươ ậ ẫ ủ c i qua n i th ng. ả ộ ươ tr l i.ả ờ - T p th c a ch nghĩa t p thậ ể ủ ủ ậ ể đó là h coi tr ng ti n t , h coiọ ọ ề ệ

Việt Sử Khảo Luận (quyển 16) - Hoàng Cơ Thụy by Mban

H~p co chung 10 000 quân ô h<;)p,dong ngay d Cânh DÔng Ma (la Plaine des Tombeaux) sat Tây BAc thành Gia Dinh (mà cuoi thang 2-1859 Rigault de Genouilly dà cha d~t min làm nÔtung cai

PPT – Phбt tri?n T?m nhмn, S? m?ng, H? th?ng Giб tr? C

Ph t tri n T m nh n, S m ng, H th ng Gi tr C t l i v M c ti u c a Doanh nghi p Ph t tri n m t t m nh n chi n l c T p – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - …

Ho bieu chanh con nha giau - LinkedIn SlideSha

File Size: 126KB May 13, 2012· Ho bieu chanh con nha giau 1. Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I(01) Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nhcái tên c a ông. Thôi, tôi locho th ng T n h c, ng ngày sau nó n i nghi p cho tôi. Th ng Chí nó mu n ng ngh ch thìnó làm sao nó làm

Một số giải pháp hoàn thiện khả năng hội nhập của kế toá

1.1.5.3 H th ng pháp lu t 10 1.1.5.4 Môi tr ng kinh doanh 11 1.2 Quá trình h i t và hoà h p c a k toán trên th gi i 12 1.2.1 L ch s c a h th ng thông tin k toán trên th gi i …

Nguyen Tan Hung - Short Story - Truy®n Ng¡n: Em Thôi Ðßa Ð

T× ch² Th¡ng trông xuôi v« phía hÕ dòng, ð¢ng này là nhà hàng n±i MÛ Cänh v¾i ðèn màu l¤p lánh, và xa h½n mµt chút, dß¾i kia là bªn tàu hay thß½ng cäng Sài Gòn v¾i ðèn ðu¯c sáng choang, th¡p lên t× nhæng thß½ng thuy«n kh±ng l° trông nhß nhæng ðô th¸ n±i.

Tai lieu hoc tap NQTW8 khoa XII dung cho can bo, dang vi

1. Thành t u n i b t Qua 10 n ăm th c hi n Ngh quy t, chúng ta ã t ư c nhi u thành t u c ơ b n, quan tr ng, tích c c: - Công tác quán tri t, th ch hóa Ngh quy t ã ư c tri n khai tích c c. Nh ˘n th c c a h th ˚ng chính tr , toàn xã h i và ki u bào ta ˝ nư c ngoài v bi n, o ư c nâng lên.

Phân tích nhân vật quan công và trương phi trong hồi trố

Th ph n i vi c anh em ố ủ ủĐộ ướ ủĐộ ả đố ệ trong gia ình cùng làm t ng, vì cho r ng nh th d k t bè ng, b t l i cho tri uđ ướ ằ ư ế ễ ế đả ấ ợ ề ình.đ 5/ Phát bi u c m ngh v nhân v t Thái s Tr n Th :ể ả ĩ ề ậ ư ầ ủĐộ -Khi có ng i h c t i. Ông xác nh n ng i h c nói úng

An ninh hinh su - Tin tức an ninh hình sự mới nhất hôm n

Pháp luật, An ninh hình sự mới nhất 24h - Bao cong an hôm nay, Tin Phap Luat trong ngày, điều tra phá án. Tin tức An ninh hinh su Viet Nam, bao cong an online.

cau-hoi-on-tap-va-dap-an-mon-lu

Jun 08, 2014· cau-hoi-on-tap-va-dap-an-mon-luat chúng ta s d dàng ñi vào nghiên c u n i dung c th c a m t h th ng pháp lu t c th khi chúng ta ñã có ñư c nh ng tri th c cơ b n v h th ng pháp lu t ñó n u bi t ñư c h th ng pháp lu t này thu c vào dòng h pháp lu t nào. Câu 8: Trình bày v ñ i …

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop