MENU

h? b?p l�� h?i c? khi 500 su?t ?n

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

M˜C L˜C - pgs.com.

khu v˝c trên th gi˘i, th“ hi n m c đ h i nhšp sâu r ng và đem l i cơ h i phát tri“n cho n n kinh t . Theo báo cáo c a C­c đ˛u tư nư˘c ngoài, tng v˜n FDI đăng ký vào Vi t Nam trong 2019 đ t hơn 38 t• USD (+7,2%). Tuy nhiên, tng v˜n th˝c hi n m˘i ch đ t 20,4 t• USD, bng khoˇng 53,6% tng v˜n đăng ký. Trong

Phan 07Kia training airconditioning Tài kiệu đào tạo h

H th ng khí u hòa khơng khí ã có 3.560.000 b c s d ng t i Hoa K Doanh s bán c a nh ng chi c xe h i trang b ã t ng v t Vào n m 1987, s c a h th ng u hòa lên t i 19.571.000 tính r ng hi n có 80% s xe h i xe t i nh ho t không ng ng i m i tr ns ng, mang áp ng r t h u hi u Ch u hòa nhi …

thi?t b? nghien min | worldcrushe

Oct 30, 2013· Thi?t b? ??p Tr?m nghi?n di ??ng Máy nghi?n hình búa … (r/min) Tr?ng l??ng (t) Kích th??c ngoài hình (mm) PYB600. 600. 75. 12-25. 40 …

Song Tre Magazine 03 (November 2009) by HJ Creative I

linh nga h¤ ngñc hÄ bÅo hía hÑ vy s ˇ. 0 3 1 1 . 2 0 0 9 g i É. 2 2 . 5 0 0. ß ¤ n g. ch•i v•i hotgirl. 124 l#a chñn thòi trang

Hàn siêu âm - Pro100Sha

Qu III.2. Quá trtrình hnh hình thnh thành mnh mối hi hàn siêu âm: n siêu âm:1. Ph1. Phá vỡlớp mp màng ng ôxit côxit của ca cả 2 chi ti 2 chi tiết t hàn 2. C2. Các nguyên t c nguyên tử khukhuếch tch tán ln lẫn nhau n nhau khi lkhi lớp ôxit b p ôxit bị phphá hủy3. Khi không còn 3.

Nguoi gia te nga 2015 - LinkedIn SlideSha

Sep 06, 2015· T n su t th ng xuyên h nầ ấ ườ ơT n su t th ng xuyên h nầ ấ ườ ơ 6 T l b té ngã ít nh t 1 l n/n mỉ ệ ị ấ ầ ă •34 % ng i già 70 – 80 tu iườ ổ •45 % ng i già 80 – 90 tu iườ ổ •56 % ng i già > 90 tu iườ ổ Pháp, 2004 :ở T vong do té ngãử 13250 trong ó 90 % > 65 tu iđ ổ T vong do

c¸c l­u ý vÒ tiªu chuÈn BS 8007

· W

· Web viewM¸i cña kÕt cÊu chøa n­íc cÇn kÝn n­íc vµ nÕu nh­ khi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc, sÏ ®­îc thö ®Çy n­íc khi hoµn thiÖn xong víi líp n­íc máng nhÊt lµ 25mm trong vßng 24 giê hoÆc l©u h¬n nÕu ®­îc x¸c ®Þnh. ë n¬i nµo kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc tr÷ líp n­íc 25mm do m¸i dËt cÊp hä¨c lý do

Huong dan on tap xs tk thay tran thai ni

Nov 02, 2012· Huong dan on tap xs tk thay tran thai ninh 30.000ñ/xe và s ti n b o hi m trung bình cho m t v tai n n là 3.000.000ñ. H i l i nhu ncông ty kỳ v ng thu ñư c ñ i v i m i h p ñ ng b o hi m là bao nhiêu bi t r ng chi phí cho qu n lý và các chiphí khác chi m 30% s ti n bán b o hi m. n th nh t là 0,9 c a b ph n …

Di Cruise Den Alaska (Phan 2) |authorSTRE

Mar 26, 2009· Slide 1: Ði Cruise Ð?n Alaska (Ph?n 2) Kính thua quí b?n, tôi xin mu?n cái slide show n?y tu?ng trình cùng chu b?ng h?u chuy?n du ngo?n Alaska c?a tôi trong tháng 9-2008, mong mang d?n qúi b?ng h?u không có d?p d?t chân t?i x? n?y m?t ít hình ?nh, và cung mong giúp cho qúi b?n s?p di Alaska kh?i t?n công tìm tòi tài li?u.

M T NGÀY LÀ M - VIET-STUDI

Lèng C nh c 0p tai i bên ông, v m t bu n thiu, không bi ˆt c u ta h i h n hay ang th h n v phía sau v i em Vi L ăm m -i lúc m -i i xa bao gi g p l i. Khi ˆn ch ng ngh ., nhìn Lèng ng i / rũ nh ư con gà rù, ông b -ng th ˘y th ươ ng h i.

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên l

đi n áp gi a hai b n t và đi n áp gi a hai đ u m ch l ch pha 1 góc 3 p. Công su t tiêu th c a m ch là A. 600 W B. 200W C. 500 W D. 600 3W Câu 7: Hi n t ng nào sau đây không liên quan đ n tính ch t l ng t c …

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop