MENU

l�� t?ng s?i tu?n ho��n

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

Th?? v??n Vi???t N

Jul 12, 2019· V???i cu???c ?????i ?????i ?????u v??? h??? t?? t?????ng v?? ?????a ch??nh tr???, th??? k??? 20 l?? b???i c???nh t??? nhi??n cho c??c ho???t ?????ng gi??n

[truyê?n] xâ?u hô? nhâ?t ma? ae t??ng la?m - Thảo luâ

Aug 14, 2012· Hôm nay em xin chia s? câu chuy?n c?a em nh?c mà ngh? l?i gi? v?n th?n. Ch? là hôm ?y tr?i l?nh th? là s? gái cho con b?n m??n cái áo khoác, ???c vài hôm sau nó tr?mình thì mình m?c luôn c?ng ch?ng thèm ki?m tra l?i. ?i ???ng th?y b?i quá thò tay vàoxem có kh?u trang không.

Thu ngo i ? M?t l?a ch?n quan tr?ng c?a c c nh cung c?p

Thu ngo i (Outsourcing) c c ho?t ??ng ph? c th? ?em l?i l?i nhu?n cho c c SP v nh? v?y s? cho ph p h? t?p trung v o c c ho?t ??ng c?t l i ?? ??t ???c s? kh c bi?t m h? c?n. ??ng th?i, n c n cho ph p ti?p c?n c c k? n?ng v c c ngu?n l?c, gi p chuy?n ??i hi?u n?ng ho?t ??ng v gi?m b?t chi ph v?n h nh.

The Atlanta Constitution from Atlanta, Georgia on April

Friday, April 29, 1921 ONSTITUTION ATLANTA ATLANTA GA- GA- GA- FRIDAY FRIDAY APRIL 29 1921. 1921. JTHE CONSTITUTION CONSTITUTION y Tie Tie Standard Standard Standard Standard Standard Southern

PPT – SINH L PowerPoint presentation | free to downlo

SINH L B NH I C NG CH C N NG GAN BS Tr nh Th H ng C a M C TI U:Sau khi h c xong b i n y, sinh vi n c kh n ng 1. – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 58a882-MTA5N

Giáo trình kỹ thuật thủy khí pgs.ts.hoàng đức liên, 276 tra

Oct 25, 2013· Tõ ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n cña thuû tÜnh häc pt = po + γh l d¹ng ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt y = ax + b, ta cã b t−¬ng øng víi ¸p suÊt trªn mÆt tho¸ng cña chÊt láng (po), cßn hÖ sè gãc a t−¬ng øng träng l−îng riªng cña chÊt láng v γ h thay ®æi theo ®é s©u trong chÊt láng.

HÔM NAY 25/12, HI NGH TOÀN QUC TRIN KHAI CÔNG TÁC T

BÁO PHÁP LUT VIT NAM PHÁT HÀNH TT C CÁC NGÀY TRONG TUN TRÊN TOÀN QU C l NG DÂY NÓNG: 097.510.1972 l GIÁ: 5.200 TRONG S NÀY 13 8 9 S 359 (6.977) Th Hai, ngày 25/12/2017 CHÀO NGÀY MI N m 2017 chì còn mt tun. Nm mi, Tt c truyn c a dân tc không còn xa. M i nm, Th t ng Chính ph có Ch th c m biu, t ng quà

Việt Sử Khảo Luận (quyển 16) - Hoàng Cơ Thụy by Mban

Vua Tlj Duc l~i nai gi~n, l().itriing plwt cac quan bi mât tinh và ra lçnh cho tât cà phài "chông danh, kêu g9i nghia dông C§n vuong. . . . ai nây phai MI long, khiên quân dich không

(PDF) Du lịch sinh thái trong các vườn quốc gia, khu b

cun g n g du l ch, m t m t v i vi c b o t ng xã h a [29],

International Study Guide 2020 (Vietnamese version) by a

t. ng u i tu n h n. viết. u i hiều t do Sinh vi n tốt nghi p các chư ng tr nh học nà t m ư c vi c làm trong ngành ế toán tr l tài ho n u n l v n ph ng u n l ngu n nh n l

(PDF) Chương trình và sách giáo khoa môn tiếng Anh tru

L p 12: 3 t i t/tu n x 3 5 tu n = 105 ti t T ng: 315 ti t N i dung c ng Anh

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop