MENU

thiet k? l�� hoi ??t c?i buong dot phu

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

f ?C''''~ {) c <'J( •.•.•• Cong : ~/~?f/ I .~ c.Ir.~

Quoc t~ Vinmec tren toan quoc trien khai chuang trinh ph~u thuat nr thien (c6 Cong van dinh kern theo). B~ viec lam y nghia nay phat huy hieu qua thiet thirc nhat, danh cho dung d6i tirong, Quy Thien Tam r~t mong ti~p tuc nhan duoc S1,I phoi hop va t<;10di~u kien h6 tro cua Quy Benh vien trong viec hra chon nhtrng benh nhan phu hop tieu chi cua

Hướng dẫn ôn luyện thi THPT môn văn h

Nguoi mil lien mim cudi trd l&i: - Toi cam theo chiec den la de ngudi khdc khong dam sam vdo toi Lam vay c6 the gin an todn cho bdn than minh " (Theo Bdi hoc Ion tic nhimg cdu chuyen nho, NXB Lao dong - Xa hoi) Cau III: r Phan tich than phan tiii nhuc cua nguoi dau trir no va sue song tiem tang ciia nhan vat M j (Va chong A Phu - To Hoai) vao

Full text of "dao_gia_khi_cong&quo

Tuc la mot gio, mot ngay, mot thang, mot nam deu vay. Ngoi xuong nham mat ton than, khien Tarn tinh hoi tho dieu hoa, la cong phu luyen Tinh hoa Khi vay; hoi quang phan chieu, ngung Than noi Dan Huyet, khien Chan Tuc qua lai, ben trong thi tinh cue ma dong, dong cue ma tinh, vo nan thien co, tuc la cong phu luyen Khi hoa Than vay.

Full text of "tinh toan cot btct-Nguyen dinh cong&quo

This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation

Ly thuyet hoc lai xe han quoc by Toan Ly Hoa - Iss

Aug 13, 2014· L u~t. y cua. Sir da ng kl hay quy d jnh d~c bi~t. nao khac thi khong duoc boc Diem phon g ra. N ~u Diem phon g ella bi~n dang ki xe bj rei ra kho nhan bi~t thi phai dang k f Ia i. niem phong va

Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà má

-NÒn cã kÕt cÊu b»ng bª t«ng xim¨ng c¸t sái. - T­êng g¹ch 200 mm tr¸t v÷a xim¨ng. 5. èng khãi - Mãng g»ng bª t«ng cèt thÐp. - Toµn bé ®æ b»ng bª t«ng cèt thÐp, phÝa ngoµi tr¸t v÷a xim¨ng, bª t«ng l¸t g¹ch chÞu löa, chÞu axit. 6.

Driwan Vietnam War Cybermuseum:”The Vietnam War 1969-19

Mar 28, 2011· (6) Nam 1969, nganh xang dau da ngien cu’u.thiet ke va che tao thanh cong may bom cao ap Truong Son;tiep do hang loat cac loai ong va phu kien duoc che tao,nho do co the chu dong thay the, sua chua va co nguon du tru can thiet, bao dam toan bo …

Tiêu Chuan Ky Thuat Vat Tu Thiet Bi Luoi 110

+ IP-41 &SI voi thiet bi dat trong nha. + IP-55 dai voi thiet bi dat ngoai (10) Cac to dieu khien, bao ve lap dat trong nha, ngoai treri phai dugc trang bi N thong say va chieu sang ben trong (11) Chien dai dung be mat each dien phai dam bao > 25mm/kV. Doi veri cac truing hap dac biet phai nen re ly do lip chin.

UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHlA

Thuc hien cong van 41 l/SGD&BT-VP ngay 26/4/2018 vl viec ra soat cac van ban quy pham phap luat cua nganh GD&BT, Phong GB&BT da huong din UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHlA Vl^T NAM PHONG GIAO DVC VA dAO T^OHoc lap - Tir do - Hanh phuc S6: ^ ^ /BC-PGD&BTBlnh Giang, ngay ^9 thong 9 nam 2018

V&D 2002 by VietDoc Na Uy - Iss

hoi may ngai bac sl cham cl.fu thl biet. Ngoai ra, nhling nJm gan day cac eau l9c b<), trung tam th~ thao m9c len nhan nhan. d d6 c6 nhan vien t~n tlnh chl dan b9n t~p ft rna l9i c6 ket qua nhieu.

NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.p

Jan 12, 2011· nguyen van thinh_mot so giai phap.pdf 1. international executive mba program (lemba) chirong trình cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té bÀn khÓa luÀn nÀy dltoc nqp cho trirÒng dai hoc irvine (my) va khoa quan tri kinh doanh hsb (dai hoc quÓc giÀ ha nÓi) ban khoa luÀn la mot phan bÀt buÒctrono chucng trÌnh dÀo tao trac sy quÀn tri kinh doanh quÓc tÉ thang10,2006

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop