MENU

than d��ng cho l�� h?i

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

S˜ tay s˚ d˛ng - As

d n s d ng trong User Manual (S˜ tay s˚ d˛ng) này đ đ phòng h ng hóc ho c thi t h˛i đ i v˘i thi t b cˆa b˛n. LƯU Ý: Đ có các cp nh t m˘i nh t và thông tin chi ti t hơn, vui lòng truy cp www.asus.com. Hi˙n thˆ màn hình cˇm ˘ng Rãnh nghe Phím ch m B t đ u s˚ d˛ng đi n tho i ZenFone 4 c a b n Tính năng phía trư c

PHIÊN H P TH 24, Y BAN TH NG V QU!C HI: Làm rõ k t qu t

d ng võ cho nhng L c Vân Tiên thi i. Tinh th n hip s c n c duy trì và xi n d ng, b i ngay trong thi i m này, xã h i chúng ta c n n tinh th n ó/ N.N UBND tnh Khánh Hòa va ban hành ch th v vic chn chnh, tng c ng công tác qu n lý t ai, quy hoch xây d ng, tr t t xây d ng, hot ng kinh doanh b t ng s n trên "a bàn t%nh.

H ng dn s d ng phn mm EndNote Phiên bn

c Vin Khoa hc Xã h i, Làm nh v y EndNote phân bi t c h , tên c&a tác gi , +ng th˘i giúp cho vi c thay ˝i ki u trích d n m t cách d* dàng, phù h p v i các ki u trích d n thông d!ng hi n ang c sˇ d!ng nhi u. Chú ý: tên tác gi s) có màu ’ n u ây là l n u tiên b n nh p tên tác gi (cá nhân ho c c$ quan, t˝

LNH NAM CHÍCH QUÁ

Truy n D ng Không L và Nguy n Giác H i. Truy n Hà Ô Lôi. 23 truyn dch thêm. Gi˘i thi u 9 b n Lnh Nam Chích quái BÀI T A LNH NAM CHÍCH QUÁI LI T TRUY N Qu H i tuy cõi Lnh Nam (1), nh ng núi non kˇ l , ˆ t ˆai linh thiêng, nhân dân anh hào, truy n tích th n kˇ, th ˙ng th ˙ng v˝n có.

Quy Chế Pháp Lý Của Các Vùng Biển Và Sự Suy Giảm Các Quy

Các n c công nghi p l i cho r ng Công c rõ ràng ch quy đ nh v tài nguyên khoáng s n quy n ti p c n ngu n tài nguyên gene thu c nhóm quy n t bi n c Quan m cho th y có m t kho ng tr ng pháp lý c n đ c l p đ y b ng m t hi p đ nh th c thi Công c, t o m t quy ch m i cho s đa d ng …

Tìm thêm hư˚ng d˛n tr˝c tuy˙n tˆi sm

l‘t vào nhà. Đóng lˆi vào ban đêm và vào nh€ng ngày có mây. • Che lò sưˇi và đóng l thông hơi lˆi khi không s d ng. • S d ng keo d‚o và gii ch€n khe hˇ xung quanh c a sƒ và c a ra vào đ gi€ nhi•t trong nhà và hơi lˆnh ˇ ngoài. • Nh m t chuyên gia v sưˇi ki m tra

Hãi hùng “m?c kích” lò bún - Sieu Ho t

M?t th?c t? khác là r?t nhi?u lò bún v?n s? d?ng lò dun b?ng than dá, d?u… th?i ra khí d?c h?i cho s?c kh?e con ngu?i. “Chúng tôi cung mu?n chuy?n d?i t? s? d?ng lò d?u sang lò di?n nhung chi phí t?n kém quá nên chua d?u tu du?c”, m?t ch? co s? bún phân tr?n. Làm tr?ng bún b?ng hóa ch?t d?c h?i

Nh˛ng câu h˝i thưˆng gˇp trong th˘c hành Nhi khoa – Probiot

d ch sang b˝t kỳ ngôn ng khác, không đư˘c sao chép hay s d ng dư i b˝t kỳ hình th c nào hay b ng b˝t kỳ phương ti˜n nào, đi˜n t hay máy móc bao g m sao ch p, ghi chép l i, sao vi b˙ng, hay b ng b˝t kỳ h˜ thng lưu gi và ph c h i thông tin nào, nu không có văn b˙n cho phép c a Vi˜n

Kh o sát nhanh v giáo d i tính cho

54.4% áp viên cho bi t con h˛Th nh tho ng có nh ng câu h˚i / th ˜c m˜c v các v n liên quan n gi i tính. C b và m u ư˙ c các con Th nh tho ng h˚i v v n này, chi m l˘n lư˙ t 55.7% và 53.3%. Tuy nhiên, cũng có kho ng hơn 10% các ông b và bà m có con Không bao gi h˚i hay th ˜c m˜c.

[TDR] Cho m y lu n d 2 - Kaisoul ft Anh 2 ph?y - YouTu

Nov 16, 2013· Ver1: V khi C d l n ti?ngl c nu?c mi?ng v o mic =]] ?ng th?c m?c di?u tao dag n ithi?t tao l m bi?ng x o l?i l?m M?y a d?im?y ch? d?ith ch th v?nh tai l n m

Gambro dieu tri thay the than lien tuc crrt-

Apr 16, 2013· 4/17/2013Tĩnh m ch c nh trong Ưu đi m: Cho phép BN c đ ng D chích Khuy t đi m: C n ch p X quang ki m tra trư c khi s d ng B k t khi BN c đ ng đ u Đôi khi lưu lư ng máu b nh hư ng b i áp l c TM trung ương, áp l c trong l ng ng c và khi BN th máy dangthanhtuan65@gmail.comTĩnh m ch b n Ưu đi m: D ti p c n b i t t c các BS

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop