MENU

tr?ng l??ng l�� h?i 1000kg

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

Luận văn: Sử dụng thiết bị ngưng tụ khác nhau trong h

Download luận văn tóm tắt ngành công nghệ nhiệt với đề tài: Nghiên cứu, tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các phương án sử dụng thiết bị ngưn…

Bài giảng thủy lực đại cương - Trường Đại Học Tôn Đ

§2.5 – S cân b ng c a ch t l ng tr ng l c Khi l c th tích ch là tr ng l c thì ch t l ng ñư c g i là ch t l ng tr ng l c. L c th tích F tác d ng lên m t m t ñơn v kh i lư ng c a ch t l ng tr ng l c, ta có Fx = 0, Fy = 0 và Fz = -g (g là gia t c rơi t do) (hình 2 – 5) Hình 2 – 5.

Bài tập Cơ Học Lưu Chất - 2 potx - Tài liệu te

=1000kg/ 3 m). Bi t su t đàn h i K=2,06.ế ấ ồ 9 10 pa. H i kh l ng n c c n thêm vào đ tăng áp su tỏ ố ượ ướ ầ ể ấ lên thêm 70Mpa. Bài gi i:ả Khi tăng thêm 70Mpa th tích tăng thêm 1%, bình chúa đ y n c 450kg, ể ầ ướ ρ =1000kg/ 3 m, K=2,06. 9 10

Hướng dẫn học : Vật Lý Đại Cương A1 - Tài liệu te

Tr ng l ng là gì? Phân bi t tr ng l ng v i kh i l ng. 4. Ch ng minh các đ nh lý v đ ng l ng và xung l ng c a l c. Nêu ý ngh a c a các đ i l ng này. 5. Thi t l p đ nh lu t b o toàn đ ng l ng…

Bài tập Cơ Học Lưu Chất - 2 potx - 123d

Bi t su t đàn h i K=2,06.ế ấ ồ 9 10 pa. H i kh l ng n c c n thêm vào đ tăng áp su tỏ ố ượ ướ ầ ể ấ lên thêm 70Mpa. Bài gi i:ả Khi tăng thêm 70Mpa th tích tăng thêm 1%, bình chúa đ y n c 450kg, ể ầ ướ ρ =1000kg/ 3 m , K=2,06. 9 10 pa 1 1 3 450 0,45( ) 1000 n b V V m= = = n V : th tích n cể

Ti ?n ? ?n h ? th ?ng th ng tin di ? ?ng th ? h ? th??

Jul 04, 2008· C u h?i ??t ra l : Ng??i ta c th?c s? c?n nh?ng th? h? ch?a s?n c kh ng? D?a tr n ti?n ?? n y, k?ch b?n NSD ph?i ???c so?n th?o t? m? v li?t k theo 4 ph c h?a sau. Do m?i c ng ngh? m?i ???c thi?t k? trong ??u m?c ? ch ?? th m nh?p th? tr??ng v ph?i c ?nh h??ng l?n ??n l?i s?ng c?a m?i ng??i, c c kh i ni?m 4G m?i ??a ra l d?a tr n s? th?a nh

Pallet Nh?a Giá Siêu R? - Mi?n Ph?* V??*n Chuy?n To?*n Qu

Jan 15, 2020· Tr?ng l??ng s?n ph?m: 7.5±0.5 kg Ch?t li?u: nh?a PP tái sinh 2. M?c ??*ch s??* d?ng v?* ?u ?i?m pallet nh?a 1100x1100x120 mm : Pallet nh?a hay còn g?i l?* k? nh?a ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i v?* ??t ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001:2008.

PPT – QU?N L PowerPoint presentation | free to downlo

QU N L CH T L NG M I TR NG TRONG NU I TR NG TH Y S N CH NG 1: NHI M TH Y V C S nhi m c c ngu n n c c th x y ra – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 48d276-OTlkM

Quản lý cây trồng và đất bài giả

B TR NG I H C TH Y L I MÔN QU N LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN -* BÀI GI NG QU N LÝ CÂY TR NG VÀ HÀ N I - 2012 T PH N SINH LÝ MÔI TR NG VÀ PH N TR NG V I MÔI TR Ch ng M NG C A CÂY NG U Ph n ng c a tr ng v i môi tr ng quy t đ nh s thích nghi c a tr ng nh h ng c a đ n s thay đ i bi n pháp ch m sóc nhân gi ng tr ng M c đích nâng cao s n l ng tr ng th k 21 Hi u đ c ph n ng c

Chăn nuôi trâu bò : Giống và công tác giống trâu bò part

5 16 Bß Hµ Lan (Holstein Friesian) Nguån gèc: Hµ Lan CÁC GIỐNG BÒ SỮA Ngo¹i h×nh: toµn th©n cã d¹ng c¸i nªm * §Çu con c¸i ®Çu dµi, nhá, thanh, sõng ng¾n; Con ®ùc ®Çu th«; Sõng nhá, ng¾n, chÜa vÒ phÝa tr−íc; Tr¸n ph¼ng hoÆc h¬i lâm * Cæ thanh, dµi võa ph¶i, kh«ng cã yÕm * Vai-L−ng-M«ng n

Thảo luận quản trị chuỗi cung ứng NIKE - Tài liệu, ebo

Vinamilk hi n là m t trong nh ng công ty c ph n làm ăn hi uệ ộ ữ ổ ầ ệ qu nh t.ả ấ Theo đi u tra c a Công ty s a Vi t Nam thì hi n nay Công tyề ủ ữ ệ ệ chi m kho ng 39% th ph n s a trong n c. ế ả ị ầ ữ ướ Năm 2010, s n l ng c aả ượ ủ Vinamilk tăng t i 35%., doanh thu đ t h n 16,000 t đ

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop