MENU

n?i h?i c?ng su?t nh?

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

c?ng ngh? nghi?n ?á ??t | worldcrushe

Apr 19, 2013· Hàng c?ng ngh? > C?ng nghi?p, … giá c?, c?a hàng bán, bình ch?n, h?i ?áp v? Máy nghi?n sàng ?á c?ng su?t 75 t?n/gi …

Ho??ng V???n L??: Nh?? khoa h???c Trung Qu???c d??m n?

Ho??ng V???n L??: Nh?? khoa h???c Trung Qu???c d??m n??i th???t T??c gi???: Nguy???n H???i Ho??nh N???u c??c nh?? khoa h???c thu??? l???i Trung Qu???c h???i nh???ng n

NGHIÊN C U CH T O B TH NGHI M MULTIPLEX PCR PHÁT HI

b nh trong lâm sàng, bao g m m n nh t thông th ng, ng c th c n, h i ch ng s c c t , viêm x ng t y, viêm ph i ho i t và viêm n i m c tim. Các ch ng S. aureus kháng methicillin (MRSA) th ng kháng a thu c và ch nh y v i vancomycin, là thách th c trong vi c i u tr 1 i HcY D TP. Chí M nh, 2Công ty Nam Khoa

KH C PH C TÌNH TR NG PHÁP LU T TRÊN TR I, CU C I D I T :

n i Quang và Phu nhân cùng oàn i bi u c p cao Vi t Nam v i nh ng nghi th c cao nh t ca Hoàng gia Nht Bn dành cho nguyên th qu c gia. Cùng tham gia L ón có Hoàng gia và toàn b N i các Nht Bn. M ra giai on phát trin mi trong quan h hai nc (Trang 3) C ách ây ít ngày, tr n ma u mùa ã khi n nhi u tr c ng c a Th ô

NH H Ư NG C A BI N I KHÍ H U T I SINH K NG ƯI DÂN NG B

NH H Ư NG C A BI N I KHÍ H U V˜ m "t kinh t và xã h ˘i, vùng ng b ng là n ơi sinh s ng c ˛a g n 20 tri u (vùng phù sa n ư˙c ng t, ng p nông và nhi ˆm m "n nh *), và vùng

[H?i ký] V? em b?ng màu n?i nh? full 42 chap. C?c hay c

Tôi ng?c nhiên quay sang nhìn nh?, r?i ??nh h?i thì nh? ?ã ?? g?c ra ??t.D??i anh ?èn m?, nhìn nh? hôm nay xinh l?m.Váy ng?n khoe ?ôi chân thon th? tr?ng nu?t nà. ?úng là mùi th?m nh? d?u mà nh?ng l?n tr??c tôi c?m nh?n ???c.Tôi c?ng ch? là m?t th?ng ?àn ông thôi, c?ng v?i m?t chút men trong ng??i thì nh?ng ý ngh? ?en t

T??ng th ch ?i?n t? l g ? | Tien Tha

C c ph??ng ti?n n y l thi?t b? d?n ???ng, ra ?a v c c thi?t b? c ng nghi?p kh c. ?i?u n y x c ??nh x c su?t l?n nh?t c?a c c can nhi?u c h?i l n m?t thi?t b? v tuy?n ?i?n. Th d?, m?t tr?m ra?a c c ng su?t b?c x? xung l n t?i 10 12 W g y ra c ng su?t can nhi?u cho ? n?i r?t xa h ng tr?m km. ??c bi?t, ??i v?i c c thi?t b? v tuy?n ?i?n ??t

Quản trị rủi ro lãi xuất tại ngân hàng ngoại thương Tp Cần Th

Nói cách khác, khi lãi su t th tr ng thay i thì u có s co dãn v lãisu t c a các kho n m c bên tài s n c ng nh bên ngu n v n, nh ng s co giãnnày l i không ng th i trong cùng kho ng th i gian và không cùng c m c co giãn v i lãi su t th tr ng. u ó m t m t có th em l i cho ngân hàngm t c h i có chênh l ch lãi su t u ra

Công ty TNHH B o hi m Nhân th Chubb Vi˚t Nam (Chubb Li

N i làm vi˚c t t nh t Vi˚t Nam 2017” do M˛ng c ng đ ng ngh nghi˚p Anphabe và Công ty Nghiên cu Th tr˝˙ng Intage Vi˚t Nam thc hi˚n. III. Báo cáo c a H˘i đ ng Qu n tr : Năm 2017, Chubb Life Vi˚t Nam đã hoàn thành v˝t mc c ác ch„ tiêu k ho˛ch đã đ ra, vi vi˚c t˘p trung thc thi nh ng m c tiêu

LU N I TH A - Thích Quảng Đ

khác. Trong nh ˝ng hi n t ư ng ˚y thì Tâm V ươ ng (có 8) và Tâm S (có 100) là hai m ˇt bi ˘u hi n c a v n pháp. Hay Tâm S là n i dung c a Tâm V ươ ng, nên không hi ˘u tâm s thì không bi t ư c ho t d "ng c a tâm vươ ng. T # ó, vi c h c k $ 100 pháp là vi c ng ưˆi h c Ph t không th ˘ thi u.

vn chuyn kh trong c th v trao i kh t bo - 123d

AC150 AC185 AC240 283 354 403 441 500 T n th t i n đường dây x c định theo c ng th c: ΔA = ∑ ΔPi max τ đó: Δ Pimax- t n th t c ng su t đường dây th i phụ t i c c đ i τ- th i gian t n th t c ng su t c c đ i T n th t c ng su t đường dây th i t nh sau: Khoa Sư phạm kỹ thu t 43 Phan Th nh Trung Đồ án t t

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop