MENU

co?ng su?t n?i h?i t��u th?y

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

H V t tr i nh

[truyê?n] xâ?u hô? nhâ?t ma? ae t??ng la?mAug 14, 2012[T? truy?n] Trai h? gái ngoan. Ai tr? ???c ai [T?? truyê?n]B?ng d?ng anh yêu em ! Thiên th?n bé nh [H?i ký] V? em b?ng màu n?i nh? full 42 chap. C?c hay c?c See more results nh m t h i ch ng . Báo Pháp lu t Vi t Nam ã t ng c nh báo v i u này. H u qu ca mò m'm và ! v* do mong manh, ri ro nh ông Th ng nói, nhìn vào 21 T KT, TCT 91 hi n có u th y. Su t quá trình i u tra v# án, b" cáo r t day d t, tr n tr+ và thc s c m th y mình có l i v i ng, v i nhân dân và cán b c p d i.

Văn phòng JICA Vi t Nam Nh ng i m nh a các báo l n ot Gi

Thanh H i v.v., cùng i s Tanizaki, Tr ưˇng i di n JICA Tsuno và ông o h ơn 500 i bi u ã tham d bu i l . V i l thông xe này, toàn tuy n i l ông Tây dài h ơn 22km ã hoàn toàn thông su t. o n phía Tây dài kho ng 13km ã ư c thông xe vào tháng 9/2009, l y tên c th t ư ng Võ V ăn

ÐÔI M?T PHU?

Su?t n?a tháng tr?i tôi h?i h?p lo s?: cái ch?t c?a d?a tr? vì thi?u thu?c, thi?u cham sóc có th? dua tôi tr? l?i tr?i c?i t?o nhu không. Ngu?n an ?i c?a tôi là s? ngu?i thi?u ý th?c nhu bà hàng xóm mà tôi v?a k? tuong d?i r?t ít; da s? dân Saigon s?ng trong m?t tình doàn k?t ng?m ng?m nhung kh?ng khít.

ư ươ ng pháp h c ngo i ng

y, Hà N i, Vi t Nam Nh n bài ngày 05 tháng 02 n ăm 2015 Ch ˘nh s ˇa ngày 02 tháng 03 n ăm 2015; Ch p nh n ă ng ngày 04 tháng 03 n ăm 2015 Tóm t t: Tr ư c ây, quá trình d y-h c ngo i ng th ư ng ˆt tr ng tâm vào ng ư i th ˙y và ph ươ ng pháp gi ˝ng d y.

Bài Anh B?u - Saigon Online - Saigonline.c

Vì th?, n?i tr?n tr? c?a tôi ngoài vi?c suy tính ph??ng cách ??i phó v?i nh?ng cu?c h?i cung di?n ra su?t 6 ngày m?i tu?n, còn là ngh? cách tìm ra l?i gi?i ?áp cho th?c m?c làm th? nào t?o ???c m?i liên h? thân ái v?i cõi th?n linh trên thiên ?àng.

Co?? Ti?ch Ca?y Ca? Phe? by Truy?n C? Tích Dân Gi

Sep 23, 2018· Co?? Ti?ch Ca?y Ca? Phe? audiobook written by Truy?n C? Tích Dân Gian. Narrated by Nh? Phong. Get instant access to all your favorite books. No monthly commitment. Listen online or offline with Android, iOS, web, Chromecast, and Google Assistant. Try Google Play Audiobooks today!

MAIN MENU - H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t N

CÆ¡ quan chủ quản: HỘI Ä á»ŠA CHẤT THỦY VÄ‚N VIỆT NAM Chịu trách nhiệm ná»™i dung: Chủ tịch há»™i Ä á»‹a chỉ: Số 10 ngõ 42 Ä Æ°á» ng Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Ná»™i

TƯ NG THU T CHUY N C U TR T I PHÚ YÊ

th y i n ã làm cho nhi u a ph ươ ng ng ˘p sâu trong n ư c, gây thi t h i l n v ng ư i và c a. M nh t mi n Trung d u yêu nói chung và Phú Yên nói riêng bao i nay ã nh ˇc nh ˆn, nghèo kh ˙, h t h n hán nay l i ph i o ˆn mình trong m ưa bão, th ˘t là kh ˙ càng thêm kh ˙.

ti̓ng việt dành cho ngư̖i b&#7855

ti̓ng việt dành cho ngư̖i bắt đầu học___ 1|. ti̓ng việt

M T NGÀY LÀ M - VIET-STUDI

ta vào. H i trên Vi ˛t B !c có anh ã sang Lào v nói l i v i tôi, bà con các b t c Lào u i v i ta t t l !m. Lèng C nh nh n i dò ư ng, lát sau ã th ˘y quay l i m t t ươ i h n: -B n S p Phác c /a ng ư i Lào Mông. Bi ˆt b i Vi ˛t Nam ˆn, dân b n vui nh ư t ˆt ˘y các anh .

Nguyen Tan Hung - Book at One - Truy®n Dài: Mµt Ngày Щp Tr¶

Nói gì thì nói, ð¤t nß¾c ðang h°i nghiêng ngØa vì b÷n Vi®t Cµng tÑc M£t Tr§n Giäi Phóng Mi«n Nam ngày mµt l¾n mÕnh, ðánh phá kh¡p m÷i n½i v§y mà b±n ph§n làm trai hai vai n£ng gánh, không ði lính giªt gi£c cÑu nß¾c, lÕi chui vô tr߶ng Sß PhÕm h÷c ðòi làm th¥y con nít thì xem ra có vë

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop