MENU

l�� h?i x��i trong qu��n h? ti?u

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

L m g khi m y t nh b? nhi?m ??c | Tien Tha

N?u h? th?ng kh ng th? nh?n ra ??a c?ng c?a b?n th virus c th? ? l m h? h?i ??n b?ng partition c?a ??a. Trong tr??ng h?p n y, h y kh i ph?c l?i b?ng partition b?ng ti?n ch candisk, ? y l …

th c hi n trên toàn qu c xu t cho phép pht ngui trong l

ty Qu n lý bay Vi t Nam (VATM), hi n nay, l u l ng hot ng bay trong 4 vùng thông báo bay Hà N i =FIR HAN> và H Chí Minh =FIR HCM> có t c tng tr #ng r t nhanh, v t quá các con s d báo. Vì v y, VATM v a có T trình gi B GTVT v vi c 'u t d án xây d ng Trung tâm ki m soát không l u H Chí Minh v i s ti n lên n h …

N YÊU C U TI N TH T NGHI P (Dành cho v n phòng a ph

Lý do cách ly:*S N V : S TR NG M C: * TÊN CH HÃNG: TÊN NG: THÀNH PH : QU N: MÃ ZIP:1 - Toàn th i gian (40 gi ) 2 - Bán th i gian (d i 40 gi )3 - T m th i (120 ngày hay ít h n)Th i ti tThi u vi cH t vi cDoanh nghi p óng c aKh n c p cá nhânS c kh eChungNgV ng m t/TrB t tuân l nhTh nghi m r u/ma túyQuân ng uNgh XuânNgh HèNgh

p qu n lí tài chính i v i giáo d c ph thông

c i cách tài chính giáo d c ti ˚p theo. T khóa: Phân c p qu n lí tài chính giáo d c (PCQLTCGD), ch t l ư"ng giáo d c (CLGD), trung h'c ph thông (THPT). 1. Nh ng v n chung v phân c p qu n lí THPT có quy !n h n nhi !u h ơn trong (1) qu n lí các kho n thu chi; (2) tìm ki ˚m và khai thác

T˜ng Tuy˚n C˛ Ti˚u Bang California Th˝

b t kỳ tài li u b˙ phiˆu nào khác mà b n c n, dù b n đang € bên l đư ng hay đang ngi trong xe. Hãy liên h v i văn phòng b u c qu˜n c˚a b n đ˛ xem li u có th˛ b˙ phiˆu € ngoài phòng phiˆu không t i đ a đi˛m phòng phiˆu c˚a b n. Ghi danh C˚ tri

K˜ HO˚CH TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁ NHÂN V˛I QUY˝N L˙I BˆO

C— H˜I Đ™U Tˆ VÀ GIA TĂNG TÍCH LŨY HI˘U QUˆ K ho ch Tài chính dành cho cá nhân vi Quy n li B‘o hi m B nh Nan Y là m†t gi‘i pháp ti t ki m an toàn, đ u t hi u qu‘ và linh ho t trong vi c thi t l€p các k ho ch tài chính phù hp cho tŒng đ“i tng khách hàng riêng bi t. B

S~CH H÷I THI≠U N

Tháo Luîn trong L·p H—c vÜ CÖc Sinh Hoât ix cÖc thi≥u n¸ m⁄i tuën n´n mang theo cÖc tÖc phím ti´u chuín cÒa m√nh ∂≥n l·p. Hày giáng dây bÜi h—c cÒa cÖc ch∆ em theo cÖch th˘c mÜ thÖnh th¨ ∂¨Êc s˚ dÛng hõng tuën. N≥u th‚i gi‚ b∆ gi·i hân hoûc cÖc thi≥u n¸ trong l·p khøng nhi

L i c nh báo trong giám sát ch ng trình gi i tr

ng li u l nh, lên k ho ch chu áo nhng ch ng bao lâu sau ó chúng u b tóm g n và s ti n ngân hàng b c p c thu h i l i nguyên v n. CHÀO NGÀY M I Ti phm ngân hàng TRONG S NÀY Nhiu huyn xin nghèo hng bu s a chính sách Bnh hc ng: Tng c nhng v n m i Gói 7.000 t c i t …

Mˆt Qu b˜o hi m - F

không vư“t quá 250% STBH. N u s ti˚n trong Qu b˜o hi˝m thp hơn m‚c chi tr˜ cša tƒng quy˚n l“i, FWD s’ chi tr˜ s ti˚n còn l i trong Qu b˜o hi˝m. Không gii h n s lˇn chi tr˜ QL Bˆnh hi˝m nghèo giai đo n đˇu ho†c Bˆnh hi˝m nghèo vi đi˚u kiˆn các Bˆnh hi˝m nghèo ph˜i khác lo i vi nhau. QL Bˆnh hi˝m

C ©m nang v Á Thu h Ói tài s £

5. Qu £n lý nh ïng tài s £n là Ñi t ° ãng t Ëch thu 5.1. Nh ïng nhân t Ñ ch ç ch Ñt trong qu £n lý tài s £n 5.2. Th ©m quy Án c ça ng ° Ýi qu £n lý tài s £n 5.3. L °u gi ï h Ó s ¡ kê biên và th ñc hi Çn báo cáo 5.4. Các lo ¡i tài s £n ph Õ bi ¿n và các v ¥n Á i kèm th ° Ýng g ·p 5.5.

CücdŸchvÚphÚth≈m á ΩÃgiÓpchogiaΩ÷nhb≠n ≠tCücúËcMÁ C a

" H°nhΩÊng:b≠n v° ngıÈi qu®n trŸ h„ sÁ c a b≠n s¡ cÔng nhau th˙c hiŒn k∆ ho≠ch c a b≠n, giÓp b≠n tr≈n con ΩıÈng Ω≠t tËi cüc mÁ ıËc cho chœnh b≠n v° gia Ω÷nh c a b≠n. " Theodflis˙ti∆ntriÃn:ΩÃ n∞m v˘ng l° b≠n Ωang ti∆n bÊ trong viŒc l∂y b±ng t‚t nghiŒp b∫c trung h‡c

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop