MENU

cong ty cp n?i h?i vi?t nam

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

C ng ty May 10 - YouTu

Mar 04, 2014· C ng ty May 10 hi?n nay g?m 13 X nghi?p th nh vi n ? ng t?i H N?i, H?i Ph ng, Th i B nh, Nam ??nh, Thanh Ho v Qu?ng B nh; g?m c h?n 8000 CBCNV Sau 16 n?m chuy?n ??i c? ch? qu

341o tr? c? t?c nam 201

CÔNG TY CP D T KIM HÀ NÔI S : / DKHN C NG HÒA XÃ H I CH NGH ĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày 05 tháng 07 n ăm 2019 THÔNG BÁO V vi c tr c t c n ăm 2018 Kính g i: Quý c ông Công ty c ph n D t kim Hà n i - Căn c i u l t ch c và ho t ng Công ty CP D t kim Hà n i

sa - REE Corporati

CONG TY CO PHAN CODI~NL~NH S6: J1 ~ /CDL.2020 Ph\1 h_1c s6 05 C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM B(>c l~p - Tt! do - H~nh phuc Tp.H6 Chi Minh, ngay 4J thimg OJ niim 2020 BAO cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET NAM 2019 Kinh giri: -Uy Ban Chll'ng Khmin Nha Nu6'c - SO' Giao Djch Ch1fng Khoan TP.HB Chi Minh

\u0110\u1ecanh m\u1ee9c than 2018.doc - C\u00d4NG TY CP

CÔNG TY CP NĂNG L NG ƯỢ KISEKI VI T NAM Ệ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c L p - T Do - H nh Phúc ộ ậ ự ạ-----oOo-----S : /QĐ-CPNLKSK ố Ha N i, Ngay 01 tháng 01 năm 2018 ô QUY T Đ NH Ế Ị (V/v : Ban hanh đ nh m c nguyên li u s n xu t than năm 2018) ị …

TAP DOAN DIEN LUC VIETNAM C<)NG HOA XA H<)I CHU

H(>I DONG THANH VIEN TONG CONG TY TRUYEN TAl DI~N QUOC GIA Can cu Lu~t Xay dvng s6 50/2014/QH13 cua Qu6c h()i nu6c CHXHCN Vi~t Nam ngay 18/6/2014; Can cu Nghi dinh s6 37/2015/ND-CP ngay 22/4/2015 cua Chinh phu vS hqp dbng xay dvng; Can cu Nghi dinh s6 46/2015/ND-CP ngay 12/5/2015 cua Chinh phu vS Qmin ly chfit luQTig va bao tri cong trinh xay dvng;

CÔNG TY CP TI N B QUỐC TẾ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI

CÔNG TY CP TI N B QUỐC TẾ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2013 Đi u 1: Trình đ chuyên môn Kinh K s xây d ng 05 năm Đi u 2

CÔNG TY CP PH˜N M˚M QU˛N LÝ DOANH NGHI

năng, hi˙p h˘i ngành ngh˛ và tˇi các tri‘n lãm tin h c TOP 5 đơn v ph˚n m˛m Gi˝i thư•ng "Nhân tài Đ t Vi˙t" do Báo đi˙n t Dân trí, tp đoàn VNPT và Đài truy˛n hình Vi˙t Nam trao tng. Hà N˘i: T˚ng 3, Tòa nhà CT1B, khu VOV, phư†ng M‘ Trì, qun Nam T Liêm Đt: (024) 3771-5590, Fax: (024) 3771-5591.

CÔNG TY CP PH˜N M˚M QU˛N LÝ DOANH NGHI

hi˙p h˘i ngành ngh˛ và tˇi các tri“n lãm tin h•c TOP 5 đơn v ph˚n m˛m Gi˝i thưng “Nhân tài Đ t Vi˙t” do Báo đi˙n t Dân trí, tp đoàn VNPT và Đài truy˛n hình Vi˙t Nam trao tng. Hơn 21.000 khách hàng trên toàn quc. Hà N˘i: T˚ng 3, tòa nhà CT1B, Khu VOV, P. M“ Trì, Q. Nam T Liêm

HOÀN THIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA

Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty C ph n S a Vi t Nam 33 2.1.1.2. Ch c n ng và Nhi m v c a Công ty C ph n S a Vi t Nam . 35 2.1.1.3. Qui mô c a Công ty C ph n S a Vi t Nam 36 2.1.1.4. C c u t ch c và các đ n v ho t đ ng 37 2.1.1.5.

CÔNG TY CP T C NG HÒA XÃ H I CH T NAM K NGH G NG

Công ty 08 09-16/NQ-30/5/2016 Th ng nh t l a ch ki c l p cho Vi t Nam 09 10-16/NQ-13/6/2016 Thông qua các v i h ng c b ng thông qua 10 11-16/NQ-01/07/2016 Thông qua vi c góp v n thành l p công ty C ph n Lâm S ng Thành 11 12-16/NQ-H QT 07/07/2016 1. Thông qua n i dung h ng; 2. Giao Ch tch công ty phát hành n i dung và

CÔNG TY C PH N PHÂN BÓN BÌNH I

Công ty C ph n Ch ng khoán B n Vi t Tr s chính: Tháp tài chính Bitexco, L u 15, 2 H i Tri u, Qu n 1, TP HCM i n tho i: (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 3209 Chi nhánh Hà N i: 109 Tr n H ưng o, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i i n tho i: (84-4) 6262 6999 Fax: (84-4) 6278 2688

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop