MENU

s?n xu?t l�� h?i c?ng nghi?p

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

Á i các doanh nghi p s n xu t nh và v a

t ng c /a vi c áp d ng tinh g ˜n trong h th +ng s n xu t c /a các doanh nghi p. Th c hành t +t 5S chính là b ư)c ˘. u c /a vi c áp d ng các ho t ˘#ng c i ti n n ăng su t và ch t l ư&ng (Ho và c#ng s , 1995). ư&c gi )i thi u ˘. u tiên t i Nh t B n b i Osada, 5S là t vi t t t c /a 5 t ti ng Nh t:

Clip hot Th K? th?a m?i v o ngh? | Beautif

Nh?ng n m g?n y, Th K? h?n ch? ng c?nh n ng h n tr ?c. Nh?ng c?nh quay nh?y c?m m c th? hi?n ?u ?c l?a ch?n kh k?. Nh ng ch? c?n xu?t hi?n tr n m n h?nh, c l?p t?c thu h t s? ch ? c?a gi?i truy?n th ng. If You Are A One 2 v?a kh?i chi?u ? l?p ngay k? l?c ph?ng v .

5 Y˝u T˜ Các Nhà S n Xu t Châu Á Nên Chú Trng Trư c K

c˘a UPS cung c p cho các nhà s˜n xu t Châu Á nh ng hi u bi t chuyên sâu mang tính chi n lư c v˚ nh n th c và hành vi c˘a 2.500 đơn v mua hàng công nghiˆp t i Trung Qu c, Châu Âu và M

qu n lý xu t nh p kh u Vi t Nam hi n nay Ph ng pháp hoà

C ch qu n lý xu t nh p kh u tr c h t ph i đ m ố ạ ơ ế ả ấ ậ ẩ ướ ế ả ả b o l i ích c a đ t n c, đ ng th i ph i th c hi n và đ u tranh đ nguyên ả ợ ủ ấ ướ ồ ờ ả ự ệ ấ ể t c bình đ ng cùng có l i trong quan h buôn bán v i các đ i tác. ắ ẳ ợ ệ ớ ố-H tr ho t đ ng c a

QCVN 22: 2009/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C G

QCVN 22: 2009/BTNMT (5) Kho ˆng cách quy nh t i b ˆng 3 c tính t # ngu ˘n phát th ˆi. 3. PH ! NG PHÁP XÁC NH 3.1 . Ph ) ng pháp xác nh n ˘ng các thông s ô nhi ˇm trong khí th ˆi công nghi p nhi t

CÔNG TY C PH N U T V S N XU T VI T H ÀN Báo cáo tài chí

Ban T ng Gi m c C ng ty C ph n u t v S n xu t Vi t H àn công b b o c o n ày cùng v i c c B o cáo tài chính h p nh t ã c soát xét cho k k to n 6 th ng u n m 2012 .

Nh ng i u ch a bi t v s h u trí

n i, c bi t l à khu v c doanh nghi p c a các n c ó, trong n l c hi n th c hóa ti m n ng s˘n có c a các n c ó nh ˇm thúc ˆy xu t kh ˆu v à c ˙i ti n ho t ng nh p kh ˆu. Ngoài nh ˝ng v n khác , ITC còn óng góp vào s phát tri n c a các doanh nghi p trong l˛nh v c sáng t o thông qua t ng c ˚ ng các c

Tr?ng Thnh | H?t nh?a PVC Tr?ng Thnh | Cp nh?a P

Cng ty TNHH S?n xu?t v Th??ng m?i Tr?ng Thnh ???c thnh l?p vo n?m 2007 v ? tr? thnh doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c s?n xu?t v phn ph?i cc lo?i h?t nh?a PVC t?i th? tr??ng mi?n B?c, mi?n Nam v trn ton qu?c. V?i h?n 20 n?m kinh nghi?m v ti?n thn l t? h?p tc x ??u tin t?i mi?n B?c c th? s?n xu?t ???c h?t nh?a PVC c?ng, Tr?ng Thnh ? tch l?y ???c r?t nhi?u nh?ng kinh nghi?m v ph??ng php s?n xu

THI T B VÀ PH NG PHÁP Y KH

u t và h p tác. Báo cáo n ng l c ngành công nghi p ch to thi t b và ch n oán y khoa s cung c p cho quý v m t cái nhìn t ng quan v n ng l c ca Australia trong l­nh v c công ngh y h c kèm theo ví d v m t s công ty chuyên ngành. ây là nh ng công ty chuyên thi t k , s n xu t và th nghi m các công c, thi t b , máy móc

THÀNH CÔNG C˜A D˚ ÁN SCORE T˛I CÔNG TY C˝ PH˙N PHÚ

ng l i ích thi˘t th c cho các doanh nghi p tham gia. S LDTBXH t nh Đ ng Nai s‚ ti˘p t“c cùng phˇi h p vi Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam chi nhánh t i Tp HCM đ giúp tăng sˇ lư ng các doanh nghi p có th ti˘p c n vi d án. K˘t thúc chuy˘n thăm, Ngài ­y viên H˛i đ ng Liên Bang Johann N.

ROBOT CÔNG NGHI˜ P - Mitsubishi Electr

Thông s k thu t s˝n ph m. Lý tư ng cho nhi u ng dng, t l˙p ráp các b˜ ph n nh đ n v n chuyn các v t n ng và đóng gói h˜p. Thông s k thu t s˝n ph m. Cung c p các gi˝i pháp thông minh đ làm vic v i nhi u ng dng tiên ti n hơn. Thông s k thu t s˝n ph m. Sê-ri RV-F. Lo˜i nút kép, n˚m ngang. Sê-ri RH-F. B˜ c˝m bi n

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop